महाराष्ट्रयोजनाव्यवसाय

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२२ (विहीर व शेततळे) Birsa Munda Krushi Kranti Yojana संपूर्ण माहिती

Birsa Munda Krushi Kranti Yojana | Birsa Munda Krushi Kranti Yojana In Maharashtra | Birsa Munda vihir yojana last date | Krushi vibhag subsidy Maharashtra | बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२१-२०२२

Birsa Munda Krushi Kranti Yojana 2021-2022

जमिनीतील ओलावा टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच सिंचनाची शाश्वत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना ही आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.

बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२१-२०२२ अनुदान

या योजनेंतर्गत नवीन विहीर (रु.2.50 लाख), जुनी विहीर दुरुस्ती (रु.50 हजार), इनवेल बोअरींग (रु.20 हजार), पंप संच (रु.20 हजार), वीज जोडणी आकार (रु.10 हजार), शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण (रु.1 लाख) व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच-रु.50 हजार किंवा तुषार सिंचन संच-रु.25 हजार), पीव्हीसी पाईप (रु.30 हजार), परसबाग (रु.500), या बाबींवर अनुदान अनुज्ञेय आहे. सदर योजना मुंबई, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा,सांगली व कोल्हापूर हे जिल्हे वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.


पात्रता

 •  लाभार्थी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे बंधनकारक आहे.
 •  लाभार्थीने जातीचा वैध दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 •  जमिनीच्या 7/12 व 8-अ चा उतारा सादर करणे बंधनकारक आहे.
 •  लाभार्थींची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा रुपये दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी.
 •  उत्पन्नाचा दाखला सादर करणे बंधनकारक आहे.
 •  लाभार्थीची जमिनधारणा 0.20 हेक्टर ते 6 हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान 0.40 हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे.
 •  एकदा संबंधित योजनेचा पूर्ण लाभ घेतल्यास पुढील ५ वर्षे त्याच लाभार्थ्यास किंवा कुटुंबास या योजनेचा लाभ देय नाही.


आवश्यक कागदपत्रे

नवीन विहीर मिळवण्याकरिता लागणारे कागदपत्रे:

 1. जातीचा वैध दाखला
 2. 7/12 व 8-अ चा उतारा
 3. उत्पन्नाचा दाखला
 4. लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र.(100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 5. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
 6. तलाठी यांचेकडील दाखला – सामाईक एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.40 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर नसल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर पुर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहीरीपासून 500 फूटापेक्षा जास्त अंतरावर असलेचा दाखला; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 7. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील पाणी उपलब्धतेचा दाखला.
 8. कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 9. गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 10. ज्या जागेवर विहीर घ्यावयाची आहे त्याजागेचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह).
 11. मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
 12. ग्रामसभेचा ठराव.

.


बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२२ जिल्हा निहाय मंजूर झालेला निधी बघण्यासाठी खाली टच करा


जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंग याबाबीकरीता आवश्यक कागदपत्रे :

 1. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
 2. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
 3. जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
 4. ग्रामसभेचा ठराव.
 5. तलाठी यांचेकडील दाखला – एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत); विहीर असल्याबाबत प्रमाणपत्र; प्रस्तावित विहीर सर्व्हे नं. नकाशा व चतु:सीमा.
 6. लाभार्थीचे बंधपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर).
 7. कृषि अधिकारी (विघयो) यांचे क्षेत्रीय पाहणी व शिफारसपत्र
 8. गट विकास अधिकारी यांचे शिफारसपत्र
 9. ज्या विहीरीवर जुनी विहीर दुरुस्ती/ इनवेल बोअरिंगचे काम घ्यावयाचे आहे त्याविहिरीचा कामा सुरू होण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह व लाभार्थी सह)
 10. इनवेल बोअरींगसाठी भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेकडील feasibility report.
 11. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
 12. मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रलक्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.

शासनाचा जीआर बघण्यासाठी वर टच करा


शेततळ्यास अस्तरीकरण / वीज जोडणी आकार / सूक्ष्म सिंचनसंच याबाबीकरीता आवश्यक कागदपत्रे :

 1. सक्षम प्राधिकारी यांचेकडील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र/ जात वैधता प्रमाणपत्र.
 2. तहसीलदार यांचेकडील मागील वर्षीचे वार्षिक उत्पन्न प्रमाणपत्र. (र. रु. 1,50,000/- पर्यंत ) किंवा दारिद्रय रेषेखाली असलेबाबतचे प्रमाणपत्र / BPL कार्ड (लागू असलेस).
 3. जमीन धारणेचा अदयावत 7/12 दाखला व 8अ उतारा.
 4. तलाठी यांचेकडील एकूण धारणा क्षेत्राबाबतचा दाखला. (0.20 ते 6 हेक्टर मर्यादेत)
 5. ग्रामसभेची शिफारस/मंजूरी
 6. शेततळे अस्तरीकरण पुर्णत्वाबाबतचे हमीपत्र (100/500 रु च्या स्टॅम्प पेपरवर)
 7. काम सुरू करण्यापूर्वीचा फोटो (महत्वाची खुणेसह)
 8. विद्युत कनेक्शन व विद्युत पंपसंच नसलेबाबत हमीपत्र
 9. मा. प्रकल्प अधिकारी, आदिवासी विकास प्रकल्प यांचेकडील आदिवासी उपयोजनेतून केंद्र शासनाच्या विशेष केंद्रीय सहाय्य (SCA) व घटनेच्या कलम 275 (A) अंतर्गत उपलब्ध करून दिलेल्या निधीतून राबवण्यात येणा-या योजनेतून लाभ घेतलेला नाही असे प्रमाणपत्र.
 10. प्रस्तावित शेततळ्याचे मापन पुस्तिकेच्या छायांकीत प्रत व मापन पुस्तकातील मोजमापाप्रमाणे संबंधित मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडून अंदाजपत्रक प्रति स्वाक्षरी करुन घ्यावे.

तर शेतकरी मित्रांनो आजच्या या लेखात आपण बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना २०२१-२०२२ (Birsa Munda Krushi Kranti Yojana) बद्दल संपूर्ण माहिती घेतली. या संदर्भात तुम्हारा काही प्रश्न असल्यास कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की विचारा.

1 2Next page

Related Articles

One Comment

 1. दरवर्षी यायोजनेसाठी फॉर्म भरल्या जाते परंतु नविन विहीरी साठी नं.लागत नाही दरवर्षी लाभार्थ्याने अर्जच करायचे का याचे उत्तर अपेक्षीत आहे, कृपया पर्याय सुचवा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button